Potrzebujesz wsparcia finansowego na zakup naszych produktów?

Skontaktuj się z nami!

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania!

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja sprzętu rehabilitacyjnego. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia może jednak wymagać finansowego udziału własnego – częściowej odpłatności. Dzieje się tak, gdyż NFZ udziela dofinansowania tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji. Osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się wówczas o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków NFZ

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych z NFZ może się starać każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zasady i lista przedmiotów refundowanych przez NFZ określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013r, które zawiera wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZ. U. z 2013r. poz. 1565).

Szczegóły znajdują się na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565 gdzie znajduje się plik do pobrania.

Żeby uzyskać dofinansowanie na wyrób medyczny należy udać się do lekarza, który jest uprawniony do wystawienia stosowego zlecenia. Formularz zlecenia szczegółowo opisuje jaki wyrób medyczny został przepisany, klasyfikację choroby oraz dane pacjenta. Z takim wnioskiem należy udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia wniosku. Zlecenie musi być potwierdzone przez oddział NFZ, na terenie którego pacjent jest zarejestrowany. Można to zrobić osobiście legitymując się dowodem osobistym, przez osoby trzecie np. opiekuna prawnego lub wysłać wniosek za pośrednictwem Poczty polskiej. Zlecenie jest ważne bezterminowo chyba, że jest to zlecenie okresowe. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać wystawione na trzy miesiące, nie dłużej. Wniosek można zrealizować wyłącznie w miesiącach określonych w zleceniu.

Po potwierdzeniu zlecenia w NFZ należy znaleźć producenta lub sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Informacje jakie otrzymuje pacjent dotyczą limitu refundacji oraz kwotę dopłaty, jeśli takowa występuje. Wyłącznie poprawnie wypełniony wniosek jest warunkiem uzyskania refundacji. Pacjent ma prawo wyboru placówki w której zrealizuje swoje zlecenie. W tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja, więc wniosek na zaopatrzenie w wyrób medyczny, może zostać zrealizowany na terenie całego kraju, w palcówkach czy u producentów, którzy mają podpisaną umowę z NFZ.

Należy zwrócić uwagę na cenę produktu. Jeśli cena wyrobu medycznego przekracza limit NFZ, pacjent pokrywa różnicę. Każdy sklep medyczny czy producent poda nam kwotę dopłaty jaką trzeba uiścić przy zakupie sprzętu. Limity są różne i wahają się od 70% do 100% refundacji NFZ. Należy pamiętać, że o wysokości refundacji decyduje klasyfikacja choroby a nie lekarz.

Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu niezbędnego zaopatrzenia ze środków PFRON.

Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać dodatkowe kryteria.

http://www.pcpr.info/uzyskanie_sprzetu_rehabilitacyjnego

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/

Wnioski można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druki do pobrania w PCPR lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR). Obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia ? w przypadku osoby samotnej.

Ponieważ kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

 • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

UWAGA! Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON. Natomiast przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

UWAGA! Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Dane firmy:

ARTEAM
NIP: 937-224-28-85
REGON: 363221145
ul. Piekarska 197/2
43-300 Bielsko-Biała

Społeczność

Polityka prywatności | Copyright ? 2018 ARTEAM Medyczny | Inwestment X Dizajn