Dofinansowanie ze środków PFRON


Osoby z niepełnosprawnością często mają problem z finansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu niezbędnego zaopatrzenia ze środków PFRON.

1. Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać dodatkowe kryteria:


2. Wnioski o dofinansowanie można składać we właściwym (ze względu na miejsce zamieszkania) oddziale PCPR przez cały rok. Druki są do pobrania w oddziale PCPR lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR.

3. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia,  w przypadku osoby samotnej.


Ponieważ kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, ulegają one zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

 • do 100% kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany
 • do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


UWAGA! Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia.Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.


Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Natomiast przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.

Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku oraz górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji, po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.


UWAGA! Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu umowy z osobą niepełnosprawną, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Więcej informacji na stronie SOW: System Obsługi Wsparcia

Formy wsparcia, o które można wnioskować w systemie SOW.

System SOW służy do składania elektronicznych wniosków o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

PFRON udostępnił możliwość składania wniosków na wszystkie niżej wymienione formy wsparcia, bez wychodzenia z domu, przez Internet.

W całej Polsce – w każdym województwie i powiecie – można już wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także zadań dofinansowanych w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet, również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Formy wsparcia, o które można wnioskować w systemie SOW - lista:

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III (dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej)
 • Aktywny samorząd - Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych

Moduł I: Obszary A, B, C, D

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

o Zadanie A1 - oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

o Zadanie A2 i A3 - prawo jazdy

o Zadanie A4 - oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

o Zadanie B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny

o Zadanie B2 - sprzęt elektroniczny - szkolenia

o Zadanie B5 - sprzęt elektroniczny - serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

o Zadanie C1 - wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

o Zadanie C2 - skuter, wózek inwalidzki - serwis

o Zadanie C3 - proteza kończyny

o Zadanie C4 - proteza kończyny – serwis

o Zadanie C5 - skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D - opieka dla osoby zależnej

Moduł II - edukacja

• Program Wyrównywania Różnic między Regionami III - Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych

o obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia Osobom Niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

o obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

o obszar D – likwidacja barier transportowych;

o obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password