Dofinansowanie ze środków PFRON


Osoby z niepełnosprawnością często mają problem z finansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu niezbędnego zaopatrzenia ze środków PFRON.

Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać dodatkowe kryteria:


Wnioski można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druki do pobrania w PCPR lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR). Obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia  w przypadku osoby samotnej.


Ponieważ kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

 • do 100% kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany
 • do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


UWAGA! Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowiaAby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.


Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON. Natomiast przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.


UWAGA! Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Więcej informacji na stronie SOW: System Obsługi Wsparcia

Formy wsparcia, o które można wnioskować w systemie SOW.

System SOW służy do składania elektronicznych wniosków o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. PFRON udostępnił możliwość składania wniosków na wszystkie niżej wymienione formy wsparcia bez wychodzenia z domu przez Internet. W całej Polsce – w każdym województwie i powiecie – można już wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych a także zadań dofinansowanych w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Formy wsparcia, o które można wnioskować w systemie SOW - lista:

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III (dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej)
 • Aktywny samorząd - Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych

Moduł I: Obszary A, B, C, D

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

o Zadanie A1 - oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

o Zadanie A2 i A3 - prawo jazdy

o Zadanie A4 - oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

o Zadanie B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny

o Zadanie B2 - sprzęt elektroniczny - szkolenia

o Zadanie B5 - sprzęt elektroniczny - serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

o Zadanie C1 - wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

o Zadanie C2 - skuter, wózek inwalidzki - serwis

o Zadanie C3 - proteza kończyny

o Zadanie C4 - proteza kończyny – serwis

o Zadanie C5 - skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D - opieka dla osoby zależnej

Moduł II - edukacja

• Program Wyrównywania Różnic między Regionami III - Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych

o obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia Osobom Niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

o obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

o obszar D – likwidacja barier transportowych;

o obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password